Connect with us
+++++
"ชลบุรีโพสต์ออนไลน์" สื่อออนไลน์เพื่อคนรุ่นใหม่ สนใจลงโฆษณา โทร. 089 931 2068"

ข่าวเด่น

องค์การสวนสัตว์ฯ จับมือ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ส่งเสริม พัฒนาความรู้ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์      ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และวิชาชีพ   เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและถ่ายทอดเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา เยาวชน และประชาชนในรูปแบบต่างๆ

เมื่อเร็วๆนี้ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ (มนก.) โดย นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์      ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และวิชาชีพ   เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและถ่ายทอดเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา เยาวชน และประชาชนในรูปแบบต่างๆ และร่วมกันใช้ทรัพยากรตามภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับการร่วมลงนามในครั้งนี้ มี รศ.ดร. วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย    ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยหวังให้ทั้งสองหน่วยงานมีการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะด้านการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

โต บางแค………… รายงาน

Continue Reading
Advertisement